• Home
  • Archives: Portfolio

Thông tin Portfolio: Dự án : Đào tạo và hướng dẫn triển khai dự án IoT trong công nghiệp Phân loại :IoT trong công nghiệp Khách hàng :Thuận Hưng Long An Thời gian triển khai : 2021 Lĩnh vực : IoT

Thông tin Portfolio: Dự án : Mô hình IoT Phân loại :IoT trong công nghiệp Khách hàng :Thuận Hưng Long An Thời gian triển khai :2021 Lĩnh vực: IoT Share:

Thông tin Portfolio Dự án :Thiết bị IoT Phân loại :IoT trong công nghiệp Khách hàng :Thuận Hưng Long An Thời gian triển khai :2021 Lĩnh vực :IoT Share:

Thông tin Portfolio: Dự án : Hệ thống thiết bị thực tế Phân loại :IoT trong công nghiệp Khách hàng :Thuận Hưng Long An Thời gian triển khai :2021 Lĩnh vực :IoT Share:

Thông tin Portfolio: Dự án :Triển khai thực tế Phân loại :IoT trong công nghiệp Khách hàng :Thuận Hưng Long An Thời gian triển khai :2021 Lĩnh vực :IoT Share:

Thông tin Portfolio: Dự án :Dashboard IoT Phân loại :IoT trong coogn nghiệp Khách hàng :Thuận Hưng Long An Thời gian triển khai :2021 Lĩnh vực :IoT Share: