• Home
  • Tag: Tấn công mạng vào hệ thống sản xuất thông minh

Các hệ thống sản xuất thông minh được thiết kế và triển khai với giả định rằng chúng sẽ bị cô lập với thế giới bên ngoài và phần còn lại của mạng công ty. Một mặt,