Công nghệ truyền thông cho kinh doanh internet. Mạng thế giới toàn cầu và viễn thông trên trái đất, tiền điện tử và blockchain và IoT. Các yếu tố của hình ảnh này do NASA cung cấp