Ứng phó với đại dịch COVID-19 - Khuôn khổ hợp tác cho các thành phố và các nhà cung cấp giải pháp Thành phố thông minh với các tòa nhà, công nghệ và giao thông hiện đại.