Dasbboard-things.vn-portfolio

Thông tin Portfolio:

  • Dự án :Dashboard IoT
  • Phân loại :IoT trong coogn nghiệp
  • Khách hàng :Thuận Hưng Long An
  • Thời gian triển khai :2021
  • Lĩnh vực :IoT
Share:

Dashboard

Dashboard - Portfolio - Things.vn | Hồ sơ năng lực - Một số hoạt động nổi bật và mới nhất dành cho doanh nghiệp đặc biệt trong môi trường công nghiệp