• Home
  • Archives: Posts Tab

Things.vn là nền tảng IOT chuyên dụng, đạt chuẩn công nghiệp, cung cấp các dịch vụ nền tảng kết nối chuẩn: Kết nối thiết bị bằng giao thức HTTP(s) và/hoặc kết nối 2-chiều bằng giao thức MQTT(s)

IOT Platform Things.vn không chỉ là nền tảng kết nối mà còn cung cấp các dịch chuyên dụng để hỗ trợ việc ứng dụng IOT, bao gồm: Dịch vụ hạ tầng tính toán và lưu trữ dữ

IOT Platform - Things.vn là một nền tảng IOT theo chuẩn công nghiệp, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau trên thế giới. Đây là nền tảng đầy đủ toàn diện

Ứng dụng là phần giao tiếp với người dùng, giúp người dùng truyền các đầu vào hệ thống và mang lại thông tin cho người dùng. Các ứng dụng phổ biến đều có thể được tích hợp