Blog Details

  • Home
  • Nền tảng kết nối
IOT Platform-as-a-Service

Things.vn là nền tảng IOT chuyên dụng, đạt chuẩn công nghiệp, cung cấp các dịch vụ nền tảng kết nối chuẩn:

  • Kết nối thiết bị bằng giao thức HTTP(s) và/hoặc kết nối 2-chiều bằng giao thức MQTT(s)
  • Hỗ trợ kết nối với các Gateway và thiết bị điện toán biên theo giao thức chuẩn công nghiệp phổ biến.
  • Tích hợp kết nối với các hệ thống điện toán biên (Edge Computing).
  • Tích hợp kết nối với các hệ thống khác đã tồn tại bằng các giao thức truyền thông chuẩn.