Blog Details

(Things.vn) IOT Solutions

IOT Platform Things.vn không chỉ là nền tảng kết nối mà còn cung cấp các dịch chuyên dụng để hỗ trợ việc ứng dụng IOT, bao gồm:

  • Dịch vụ hạ tầng tính toán và lưu trữ dữ liệu (Computing & Data Infrastructure)
  • Dịch vụ quản lý thiết bị (Device Management)
  • Dịch vụ quản lý rules xử lý bằng rule engine và rulechain (Smart Rules)
  • Dịch vụ phân tích dữ liệu thời gian thực (Real Time Analytics)
  • Dịch vụ giám sát từ xa (Remote Monitoring)
  • Dịch vụ tracking tài sản (Asset Tracking)